1. http://my-esenin.ru/druz.php Поэзия Есенина.

2. http://merezhkovski.ru/friends.php Литература Мережковского.